Historie stacionáře


Naše zařízení bylo založeno v roce 1991 z iniciativy rodičů, jejichž děti ukončily školní docházku (tehdy zvláštní školu) a nebyly schopné se zapojit do pracovního procesu. Okresní úřad v Trutnově přijal předložený projekt, schválil ho a rozhodl o jeho připojení k ÚSP Markoušovice. Prostory poskytlo město Trutnov v Palackého ulici v objektu bývalých městských lázní.
 
Provoz byl zahájen v září 1991 s osmi klienty. Zřizovací listina ÚSP Markoušovice byla rozšířena o denní stacionář. Do nového zařízení nastoupila paní Strachotová.
V březnu 1992 paní Strachotová ze stacionáře odchází a nastupuje na její místo pan Petera, který rozšířil nabídku volnočasových aktivit v zařízení o výlety, vycházky,  kulturní a společenské akce. Sehnal také pro klienty drobnou rukodělnou práci od firem ABB, Varia, Kaden, ČKD, ZPA, která přinesla nejen drobný finanční zisk, ale obrovský přínos pro sebevědomí klientů, že mohli pracovat.
 
Počet klientů se stále zvyšoval a tak v roce 1993 nastoupila do stacionáře paní Cenigová. I ona vnesla do chodu zařízení nové nápady a nabídka denních činností se rozšířila například o ruční a výtvarné práce.
 
K velké změně došlo v roce 1996, kdy přešel stacionář pod ÚSP Hajnice. Následovalo stěhování do Střední podnikatelské školy v Trutnově. Stacionář využíval prostory ve třetím patře budovy školy. Naši klienti a žáci školy se vzájemně respektovali, a tak vznikla úspěšná spolupráce mezi stacionářem a školou.
K nejzásadnější změně v provozu a rozvoji stacionáře došlo 1. 4. 2003, kdy se zřizovatelem zařízení stalo město Trutnov, a do funkce ředitelky byla jmenována paní Bezděková. V roce 2005  stacionář opouští prostory školy a stěhuje se do Náchodské ulice do objektu bývalé mateřské školy a jeslí. Nové prostory bylo nutné zrekonstruovat, ale  stacionář získal velké bezbariérové prostory s nádhernou zahradou, nově vybavenou kuchyní a vlastní jídelnou.
 
V roce 2011 opouští část prostor spravovaných stacionářem RIAPS (regionální institut ambulantních psychosociálních služeb) a MC KAROLÍNKA (mateřské centrum). Uvolněné prostory byly opraveny a vznikla zde nová mateřská škola -Korálek. Mateřská třítřídní škola fungovala v našich prostorách až do září 2016.
 
Rok 2016  přinesl velké změny. V září 2016 byla ukončena činnost "stacionáře pro děti" na Kryblické ulici. Nastalo velké stěhování a vedení stacionáře přesídlilo do prostor stacionáře na Náchodské ulici.  Zároveň se připravoval projekt na rekonstrukci stávajících prostor pro naše klienty, ale také pro nové cílové skupiny klientů.
 
Od 1.1.2017 nese naše zařízení nový název: Stacionář mezi mosty Trutnov.
 
V létě 2017 byla zahájena velká rekonstrukce budov stacionáře. Zrekonstruovány byly stávající prostory cvičného bytu, pracovní dílny i tělocvičny. Kompletní rekonstrukce se týkala především budovy B/C, ve které se musely prostory určeny pro děti předškolního věku přestavět tak, aby vyhovovaly dospělým klientům. V přízemí této budovy budou poskytovány služby seniorům a osobám starším 55 let s chronickým duševním onemocněním. První patro bude sloužit osobám s mentálním postižením a kombinovaným postižením, které vyžadují větší míru pomoci a podpory. 
Rekonstrukce byla opravdu rozsáhlá, největší  položkou rozpočtu bylo vybudování výtahu do I. patra.  Náklady na opravy se vyšplhaly na necelých 6,5 milionů korun. 90 % z této částky pokryla dotace z Evropské unie z projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002191, zbytek uhradilo město Trutnov. Prostory byly zkolaudovány na konci ledna 2018.
 
Od 1.2.2018 poskytujeme službu novým klientům.